Program Lojalnościowy

Rób zakupy

Załóż konto w sklepie, następnie kupuj swoje ulubione ekologiczne produkty.

Zbieraj punkty

Za każdą wydaną złotówkę w sklepie, otrzymasz 1 punkt w naszym programie lojalnościowym.

Odbieraj rabaty

Wymieniaj punkty na rabaty już przy następnych zakupach w sklepie ekohillar.pl

Regulamin Programu Lojalnościowego
§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Lojalnościowym, adresowanym do klientów Sklepu ekohillar.pl. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów.
2. Program Lojalnościowy jest realizowany od dnia 03.11.2022 do odwołania. Organizator ma obowiązek poinformowania Uczestników Programu Lojalnościowego o ewentualnym odwołaniu z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Stosowna informacja ma obowiązek zostać przekazana na Sklepie pod adresem ekohillar.pl.
3. Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: tu adres regulaminu.
4. Dokonanie zakupu przy użyciu zebranych punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację.
5. Adres do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z Programem Lojalnościowym: biuro@ekohillar.pl.

§2. Definicje
1. Organizator – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EKO Hillar Patryk Stelmaszczyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5711721529, REGON 387684412.
2. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca aktywne konto w Sklepie pod adresem ekohillar.pl.
3. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Uczestnikiem a Organizatorem.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem internetowym ekohillar.pl.
5. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy skierowany do Uczestnika, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
6. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi, który bierze udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające wykorzystanie w sposób określony w Regulaminie.

§3. Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym
1. Udział w Programie Lojalnościowym jest darmowy oraz całkowicie dobrowolny.
2. Program Lojalnościowy polega na przyznawaniu Uczestnikom Punktów dokonującym zakupu Produktów w Sklepie.
3. Uczestnik może rozpocząć korzystanie z Programu Lojalnościowego podczas zakładania konta w Sklepie.
4. Uczestnik, który bierze udział w Programie Lojalnościowym zobowiązuje się do podania danych zgodnie z stanem faktycznym oraz zobowiązuje się, w przypadku zmiany tych danych, do ich aktualizacji.

§4. Zasady przyznawania Punktów w Programie Lojalnościowym
1. Na przyznawanie Punktów wpływ ma wartość dokonanego zakupu, zgodnie z następującymi zasadami:
a) za każde wydane 1 zł brutto – Uczestnik otrzymuje 1 Punkt. Przy ustaleniu wartości Punktów wydane środki zaokrągla się do pełnego złotego w dół.
b) w przypadku naliczania Punktów zaliczają się jedynie ceny Produktów. Kwoty dodatkowe, jak np. kwota dostawy nie jest uwzględniana do naliczania Punktów.
2. Uczestnik otrzymuje jednorazowo 100 Punktów za założenie Konta w Sklepie i zapisanie się do Programu Lojalnościowego.
3. Uczestnik otrzymuje jednorazowo 5 Punktów za wystawioną opinię Produktu zakupionego przez Uczestnika w Sklepie. Uczestnik otrzymuje Punkty jednorazowo za dany Produkt. Punkty za wystawienie wielu opinii dla jednego Produktu nie sumują się.

§5. Warunki Programu Lojalnościowego
1. Każdy Uczestnik ma możliwość zalogowania się do Sklepu i sprawdzenia ile obecnie posiada Punktów w Programie Lojalnościowym.
2. Punkty w Programie Lojalnościowy zbierane przez Uczestnika są ważne 12 miesięcy. W przypadku kiedy Uczestnik nie wyda zebranych w tym okresie Punktów w Sklepie w określonym terminie- Punkty tracą ważność.
3. Uczestnik może wymienić w Sklepie każde zebrany 1 Punkt na 0,05 zł brutto rabatu, w koszyku przy zamówieniu.
4. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa do odstąpienia lub zwrotu produktu – Punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.
5. Poza zakupem Produktu w Sklepie – Uczestnik może zdobywać Punkty w Programie Lojalnościowym przez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora – na warunkach określonych w danej akcji.
6. W przypadku, kiedy Organizator nie może zrealizować zamówienia Produktu, w którym Uczestnik skorzystał z Punktów – zostaną one zwrócone Uczestnikowi na konto w Sklepie.
7. W przypadku użycia Punktów przez Uczestnika przy zakupie Produktu i odmówienia przez Uczestnika odebrania przesyłki – Punkty nie wracają na konto Uczestnika.
8. W przypadku w którym Uczestnik nie odbierze przesyłki lub nieprawidłowy adres uniemożliwia doręczenia przesyłki z Produktem, przy którego zamówieniu zostały użyte Punkty – następna próba przesyłki następuje po uzgodnieniu z Uczestnikiem. Koszt kolejnych wysyłek pokrywa Uczestnik.
9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wypłaty Punktów w formie ekwiwalentu pieniężnego.
10. Uczestnik nie ma możliwości zmiany sposobu wydania Punktów w momencie przekazania zamówienia do realizacji oraz Uczestnik nie ma prawa do odzyskania Punktów po zrealizowaniu zamówienia w przypadku jeżeli jest ono zrealizowane prawidłowo.11. Punkty są przypisane do konkretnego konta Uczestnika w Sklepie. Nie ma możliwości transferów Punktów pomiędzy kontami Uczestników.
11. W przypadku wybrania opcji przelewu tradycyjnego, jeżeli Uczestnik nie opłaci zamówienia w terminie 7 dni – punkty za zakup są anulowane.

§ 6. Dane osobowe
1. Administratorem danych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast jest konieczne w przypadku uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
4. Dostęp do danych Uczestników będą mieć nasi pracownicy.
5. Uczestnikowi przysługuje:
a) Dostęp do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienie danych,
b) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres biuro@ekohillar.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas danych osobowych Uczestnika.

§ 7. Warunki rezygnacji z Programu Lojalnościowego
Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili oraz bez podania przyczyny z udziału w Programie Lojalnościowym. W tej sprawie wystarczy wysłać stosowne oświadczenie do Organizatora na adres e-mail: biuro@ekohillar.pl. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8. Reklamacje
1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym moga być zgłaszane na adres e-mail Organizatora: biuro@ekohillar.pl z tytułem „Program Lojalnościowy – Reklamacja”
2. Reklamacja jest rozpatrywana przez Organizatora w terminie do 7 dni od jej otrzymania.
3. Organizator powiadomi osobę składającą reklamację przez pocztę elektroniczną o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji.
4. Skorzystanie z procedury reklamacji jest dobrowolnie i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§9. Postanowienia końcowe
1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego – Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.